O bezpečnost svých osobních údajů se u nás nemusíte obávat. Níže naleznete konkrétní informace, jak s vašimi údaji nakládáme, k čemu je používáme a jak dlouho se budou nacházet v naší databázi.

I. Základní ustanovení

1. Provozovatelem webu Hosekpitstop.cz a zároveň správcem Vašich osobních údajů je právnická osoba Hošek PitStop s.r.o. (dále jen „Správce” nebo „my”), IČ: 09330003, se sídlem Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR” nebo „Nařízení”).

2. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat:

 • elektronicky na e-mail: mirek@hosekpitstop.cz

3. Osobní údaje, které o Vás zpracovávám v souvislosti se zasláním poptávky služeb jsou:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • obchodní firma
 • IČO a DIČ podnikající fyzické osoby
 • číslo bankovního účtu a kód banky

Při návštěvě našeho webu můžeme získat další informace o vaší IP adrese a souborech cookies, které ale dál pro konkrétní subjekty systematicky nezpracováváme.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na základě oprávněného zájmu.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v základním ustanovení těchto podmínek nebo v kontaktech.

2. V případě pochybností o dodržování vašich práv nás neprodleně kontaktujete elektronicky na michal@webax.cz, abychom mohli vše napravit. Na zajištění vašich práv budeme reagovat v co nejkratším možném čase. Podle Nařízení máme na vyřízení vašeho požadavku maximálně 1 měsíc.

3. Dále máte právo podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky nebo příslušného formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním poptávky prostřednictvím internetového formuláře.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky ve znění výše uvedeném jsou platné od 03.08.2020